Szöveg
0/10 Pont
Videó
0/18 Pont
Szöveg
0/20 Pont
Tanulókártya
0/20 Pont
Tanulókártya játék
0/23 Pont
Impresszum
0/0 Pont
Olvassa el a szöveget, majd oldja meg a hozzá tartozó feladatot!
A történelmi korszakok legismertebb határolása:
Az őskor az emberiség történelmének legrégibb és leghosszabb időszaka, amelynek kezdete az első emberelődök kb. 6-4 millió évvel ezelőtt volt, és az első civilizációk kialakulásáig tartott (kb. kr. e. 3000-ig). Az ókor az általános felfogás szerint a keleti államok kialakulásától (Mezopotámia, Kínai Birodalom, Egyiptom, India), a Nyugat-Római Birodalom bukásáig (Kr.u 476) tartott. A középkor a feudalizmus kora. Záró pontjának Amerika felfedezésének (1492) időpontját tekintjük. Az újkor Amerika felfedezésétől az első világháborúig (1914) tartó időszaka. Az újkor alatt alakulnak ki a kapitalista gazdasági-társadalmi viszonyok, amelyek részben mai gazdasági rendszerünk alapjai is. A jelenkor vagy modernkor az I. világháborúval kezdődő történelmi időszak, amely napjainkig tart.
Adja meg a történelmi korszakok határait! Húzza a kifejezéseket a megfelelő helyre! 

Amerika felfedezése
az első világháború kitörése
az első civilizációk kialakulása
napjainkig tart
a Nyugat-Római Birodalom bukása

Az őskor kezdete az első emberelődök megjelenése  és a vége 

-
 . Az ókor kezdete Kr.e 3. évezred és a vége 
-
 . A középkor kezdete Kr.u 476 és a vége 
-
 . Az újkor kezdete 1492 és a vége 
-
 . A jelenkor vagy modernkor kezdete 1914 és vége 
-
 .

Nézze meg a videórészletet (kb 1 perc)! Majd oldja meg a hozzá tartozó térképes feladatokat! A videó alatt jelennek meg egymás után a feladatok (6)
Kattintson a képen arra a helyre, ahol a frankok telepedtek meg!
Nézze meg a videórészletet (kb 1 perc)! Majd oldja meg a hozzá tartozó térképes feladatokat! A videó alatt jelennek meg egymás után a feladatok (6)
Katintson a képen arra a helyre, ahol a germán népek telepedtek meg!
Nézze meg a videórészletet (kb 1 perc)! Majd oldja meg a hozzá tartozó térképes feladatokat! A videó alatt jelennek meg egymás után a feladatok (6)
Kattintson a képen arra a részre, ahol a brit, angolszász népek telepedtek meg!
Nézze meg a videórészletet (kb 1 perc)! Majd oldja meg a hozzá tartozó térképes feladatokat! A videó alatt jelennek meg egymás után a feladatok (6)
Kattintson a képen arra a részre, ahol a szászok telepedtek meg!
Nézze meg a videórészletet (kb 1 perc)! Majd oldja meg a hozzá tartozó térképes feladatokat! A videó alatt jelennek meg egymás után a feladatok (6)
Kattintson a képen a Kelet-Római Birodalomra!
Nézze meg a videórészletet (kb 1 perc)! Majd oldja meg a hozzá tartozó térképes feladatokat! A videó alatt jelennek meg egymás után a feladatok (6)
Kattintson a képen, hogy hol éltek szlávok (a videóban nem említették - mai Lengyelország, Oroszország stb.)!
Olvassa el a szöveget! Majd oldja meg a hozzá tartozó csoportosításos feladatot!
A Róma vagy egymás ellen harcoló, vándorló és új hazát kereső törzsek törzsszövetségekben egyesültek. A háborúk sikeres megvívása, a hadseregek irányítása határozott, egyszemélyi vezetést igényelt, ezért kiemelkedett egy család, akinek hatalmát mindenki elismerte. Ezzel megszületett a királyi rang, amely már öröklődő. A királynak ehhez hűséges társakra volt szüksége, ezért saját és megszerzett birtokaiból bőkezűen adományozott azoknak, akik ezt kiérdemelték. A volt törzsfők helyét átvették az udvarnokok, a grófok (comes = kísérő), az őrgrófok. A kereszténység felvétele után pedig a püspökök is részesültek a királyi jótéteményekből – ez a folyamat játszódott le a Frank Királyság történetében is. A törzsi-nemzetségi vezető réteg helyét tehát egy új arisztokrácia, egy új nemesség vette át.
A nép tömegeit a szabad harcosok alkották: ők jelentették a katonai erőt, ugyanakkor egyben szabad birtokosok is voltak, akik saját földjüket művelték vagy műveltették. Ennek következtében jelentős vagyoni különbségek is kialakulhattak közöttük.A társadalom harmadik csoportját a szolgarendű népek alkották, akik az előkelők és vagyonos szabadok uralmának voltak alávetve. Lehettek lesüllyedt szabadok, vásárolt rabszolgák, hadifoglyok, a leigázott népek fiai, de akárhonnan származtak is, szolgasorsukat gyermekeik is örökölték.
Csoportosítsa az elemeket! Mi jellemezte a törzsi-nemzetségi társadalmat, illetve a korai feudális államot?

Törzsi-nemzetségi társadalom

Korai feudális állam
fejedelem
törzsfők
nemzetségfők
szabad harcosok
(esetleg) rabszolgák
király
világi nagybirtokosok (lovagok)
főpapság
alsópapság
parasztság
A tanulókártyák segítségével tanulja meg! Kattintson a kártyára, megjelenik a hátoldala! Ha úgy érzi, hogy már tudja, akkor kattintson a Tudomra, akkor még egyszer nem jelenik meg. Ha mindegyiket tudja, jöhet a játék!

Újra (8) Tudom (0) Játék
Konstantinápoly
A Kelet-Római Birodalom fővárosa
Kelet-Római Birodalom
Más néven Bizánci Császárság
Justinianus
Kelet-Római Birodalom császára 6.században
Hagia Szophia
Keleti keresztény bazilika Konstantinápolyban
Zsinat
Egyházi tanácskozás vallási kérdésekben
Frankok
Nyugati germán népcsoport
Frank Birodalom
Nyugat Európában fennálló állam az 5-9. században
Király, császár
Egy állam egyszemélyi vezetője
Párosítsa a tanulókártyákat. Az egymáshoz tartozókat húzza egymás fölé. Jó megoldás esetén eltűnik mindkét kártya.
Szerző: Maczko András

Gratulálunk, sikeres a tananyag kitöltése.

0